KitchenAid Trim Kit (MK2160AV) - Black Stainless

Trim Kit Black Stainless Trim Kit