KitchenAid Trim Kit (MK2167AV) - Black Stainless

Trim Kit Black Stainless Trim Kit